Социльная дистанция

Узнать подробнее: 
http://gm-tapes.ru/lenty-dlya-oboznacheniya-sotsial-noj-distantsii.html